Услуги

 • Предоставяме комплексно правно обслужване, включващо: изготвянето на всички документи за учредяването на търговско дружество, регистрацията му, извършване на промени в регистрирани търговски дружества

 • Осъществяваме процедури по преобразуване на търговски дружества /сливане, отделяне, разделяне, вливане/

 • Осъществяваме процедури по ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества
 • Предоставяме комплексно правно обслужване, което включва: учредяване и регистрация на сдружения с нестопанска цел в частна и в обществена полза, и фондации

 • Извършваме последващи действия по вписване на промени в сдруженията и фондациите

 • Осъществяваме процедури по ликвидация на сдруженията и фондациите
 • Осъществяваме цялостно съдействие при сключване на всякакви видове сделки с недвижими имоти, включително и проверка на документи за собственост, проверка на недвижимите имоти за тежести и др.

 • Изготвяме предварителни договори за сделки с недвижими имоти и проекти за нотариални актове

 • Участваме и/или осъществяваме представителство при сключване на окончателните сделки
 • Изготвяме проекти на всички видове договори

 • Изготвяме анализи и становища по сключени договори

 • Участваме и /или осъществяваме представителство при водене на преговори за сключване на договори

 • Участваме и/или осъществяваме представителство при окончателното сключване на договори
 • Предоставяме консултации, изготвяме правни анализи и становища относно сключени договори в областта на енергетиката

 • Предоставяме консултации, изготвяме анализи и становища в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници

 • Изготвяме проекти за нови договори в областта на енергийното право, участваме и /или представляваме клиентите си при окончателното сключване на договорите

 • Извършваме правни консултации в случай на възникнали спорове с топлофикационни дружества
 • Изготвяме документи относно регистриране на търговски марки в Патентно ведомство

 • Изготвяме договори в областта на интелектуалната собственост
 • Изготвяме проекти за предбрачен и брачен договор и осъществяваме представителство за вписването им

 • Извършваме консултации и подготовка на документи за завеждане на дела за развод, издръжка, родителски права

 • Извършваме консултации и предоставяме становища по заведени дела за развод

 • Извършваме консултации и осъществяваме съдействие при извършване на сделки с наследствени имоти

 • Извършваме консултации и съдействие при извършване на доброволна делба
 • Изготвяме индивидуални и колективни трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди на работодателя

 • Извършваме консултации и изготвяме документи по прекратяване на трудови договори

 • Извършваме консултации и изготвяме документи за търсене на имуществена отговорност, налагане на дисциплинарни наказания, уволнения, изплащане на обезщетения и др.
 • Извършваме правни консултации във връзка с процедурите по издаване на административни актове

 • Изготвяме възражения и жалби срещу административни актове и наказателни постановления
 • Извършваме правни консултации във връзка с данъчното облагане и избягване на двойно данъчно облагане

 • Изготвяме необходимите документи и извършваме общи данъчни регистрации, регистрации по специални данъчни закони, извършваме действия по промени и по прекратяването им

 • Извършваме правни консултации и изготвяме становища по актове на данъчната администрация

 • Изготвяме възражения и жалби срещу издадени актове и наказателни постановления, издадени от данъчната администрация

 • Осъществяваме цялостна правна защита и съдействие по ревизионни производства
 • Извършваме консултации и представителство във връзка с провеждане на процедури за събиране на вземания /доброволно и по съдебен ред

 • Извършваме всички необходими правни действия, включително и процесуално представителство при заповедни производства
 • Осъществяваме процесуално представителство по искови, обезпечителни, охранителни, заповедни и изпълнителни производства пред всички съдилища в Република България
 • Осъществяваме процесуално представителство пред всички арбитражни институции в Република България

 • Извършваме консултации и оказваме съдействие при провеждане на арбитраж в чужбина
 • Осъществяваме посредничество и представителство при извънсъдебно уреждане на възникнали спорове

 • Изготвяме проекти на извънсъдебни споразумения или предоставяме становища по изготвени такива

 • Провеждаме процедура по медиация, съобразно Закона за медиацията
 • Оказваме правно съдействие и защита при провеждане на съдебна процедура по издаване на европейска заповед за плащане

 • Оказваме правно съдействие и защита при провеждане на съдебна процедура за признаване изпълнението на решение на чуждестранен съд в Република България

 • Оказваме правно съдействие и защита при случаи на нарушени права на физически и/или юридически лица пред европейски и международни институции